Privacy and Conditions


You are viewing this document in Dutch. Go back to the translated version.

Privacybeleid Equinem B.V.

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 30-11-2015.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Equinem B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Equinem B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Equinem B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Equinem B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Equinem B.V. of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Equinem B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Persoonsgegevens worden niet lanter bewaard dan wettelijk is toegestaan. We verzamelen of gebruiken persoonsgegevens voor de afhandeling van overeenkomsten en opdrachten, nieuwsbrieven en onze dienstverlening aan u.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging

We nemen alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen. We spannen ons naar redelijkheid in onze systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maken gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Equinem B.V.
Enschede
Nederland
info-at-equinem-dot-com

KvK: 63326000

ALGEMENE VOORWAARDEN van Equinem B.V.

U mag onze dienst niet gebruiken als u onze directe concurrent bent, uitgezonderd onze vooraf geschreven toestemming. Daarnaast mag u onze diens niet gebruiken met het doel om de bereikbaarheid, performance of functionaliteit te meten, of voor andere benchmark of competitieven doelen.

Artikel 1: Definities

1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Gebruiker: Equinem B.V., gevestigd te Enschede aan de Viekerlaan 42 (KvK nummer 63326000);

Koper: De wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, waaraan gebruiker zaken verkoopt en levert, alsmede waaraan gebruiker in voorkomend geval ook diensten verricht.

Overeenkomst: De overeenkomst tussen gebruiker en koper voor de koop en levering van roerende zaken, alsmede voor het verstrekken van een licentie.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en koper, daaronder begrepen iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen gebruiker en koper waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

3.1. Ieder door gebruiker gedaan aanbod is vrijblijvend, tenzij in of in verband met die offerte uitdrukkelijk een termijn voor aanvaarding wordt genoemd.

3.2. De prijzen in bedoelde aanbiedingen/offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders overeengekomen.

3.3. Het aanbod is uitsluitend gebaseerd op de daartoe door koper verstrekte informatie, waarbij gebruiker mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan. Koper staat in voor de juistheid en volledigheid van bedoelde informatie.

3.4. De overeenkomst tussen gebruiker en koper komt tot stand op een van de navolgende wijzen en tijdstippen:

a) hetzij, indien geen opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop een door gebruiker gedaan aanbod door koper uitdrukkelijk mondeling of schriftelijk en ongewijzigd is aanvaard;

b)hetzij, indien een opdrachtbevestiging wordt toegestuurd, op het moment waarop gebruiker de aan koper toegestuurde en door deze voor akkoord ondertekende opdrachtbevestiging heeft terug ontvangen;

c) hetzij, op het moment waarop gebruiker op verzoek van koper met de uitvoering van de opdracht een aanvang heeft gemaakt.

Het staat ieder van partijen niettemin vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze en/of op een ander tijdstip is totstandgekomen.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1. De door gebruiker opgegeven termijnen zijn steeds richttermijnen en gelden niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze termijnen verplicht gebruiker niet tot enige schadevergoeding en geeft de koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden of zijn eigen verplichtingen op te schorten, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker of met de leiding van zijn bedrijf belaste personen.

4.2. In geval van niet tijdige levering dient gebruiker schriftelijk in gebreke te worden gesteld door koper, alvorens in verzuim te kunnen geraken.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, volledig en juist aan gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig, volledig en juist aan gebruiker zijn verstrekt, heeft gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.

Artikel 5: Levering

5.1. Levering van roerende zaken geschiedt af magazijn van gebruiker.

5.2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.

5.3. Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

5.4. Bij bestellingen met een aankoopwaarde lager dan €2.500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van koper. Bij bestellingen met een aankoopwaarde hoger dan €2.500,- exclusief BTW zijn de transportkosten voor rekening van gebruiker, tenzij het een uitzonderlijk omvangrijk transport betreft (dit ter beoordeling aan gebruiker), dan wel zendingen naar het buitenland, waarvan de kosten altijd voor rekening van koper zijn. Het transport geschied op risico van de koper. Op verzoek van koper zal gebruiker een transportverzekering afsluiten. De kosten van de verzekering draagt koper.

5.5. Het risico van de zaken gaat op koper over op het tijdstip waarop deze aan de transporteur worden overhandigd, althans op het moment van juridische levering, waarmee de zaken in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.

Artikel 6: Prijs en kosten

6.1. De prijs is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

6.2. Gebruiker is gerechtigd tot verhoging van deze prijs, bijvoorbeeld in geval van wijziging of aanvulling van de overeenkomst.

6.3. Voorts is gebruiker gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien tussen het moment van aanbieding en levering de tarieven ten aanzien van bijv. lonen of andere kosten zijn gestegen.

Artikel 7: Betaling

7.1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat aftrek, korting of verrekening is toegestaan. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2. Indien koper in gebreke blijft met de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. Bij de berekening van de rente geldt een gedeelte van een maand als volledige maand.

7.3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van gebruiker op de koper onmiddellijk opeisbaar.

7.4. Gebruiker is in geval van overschrijding van enige betalingstermijn gerechtigd verdere leveringen aan koper stop te zetten, totdat het volledig openstaande bedrag uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is voldaan. Gebruiker is in dit geval ook gerechtigd volgende zaken uitsluitend onder rembours te verzenden.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud

8.1. Alle door gebruiker geleverde zaken blijven het volledige eigendom van gebruiker totdat koper alle verplichtingen uit alle met gebruiker gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen, dit ter beoordeling van gebruiker.

8.2. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. Koper zal de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken als eigendom van gebruiker kenmerken.

8.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen en de derde over het eigendom van gebruiker te informeren.

8.4. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

8.5. Door gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. In geval van doorverkoop verplicht koper zich eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren.

8.6. Voor het geval dat gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 9: Incassokosten

9.1. Alle in redelijkheid door gebruiker in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door de koper van diens verplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zijn volledig voor rekening van de koper.

9.2. Koper is over de gemaakte incassokosten de wettelijke (handels)rente verschuldigd.

Artikel 10: Onderzoek, reclames

10.1. Klachten dienen door de koper binnen 7 dagen na ontdekking van een gebrek of nadat hij het gebrek had kunnen ontdekken schriftelijk te worden gemeld aan gebruiker. De klachtbrief dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat gebruiker in staat is adequaat te reageren.

10.2. Indien een klacht gegrond is, is gebruiker bevoegd naar eigen keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product of dienst opnieuw te leveren, de zaak te herstellen, hetzij een gedeelte van het reeds betaalde prijs te restitueren.

10.3. Indien de koper niet binnen de in artikel 10.1 gestelde termijn heeft gereclameerd, vervallen al zijn rechten en aanspraken uit welke hoofde dan ook, terzake van hetgeen waarover hij heeft gereclameerd of binnen die termijn had kunnen reclameren. Alle rechten van koper ten aanzien van een gebrek in de zaak vervallen binnen één jaar na aflevering van de zaak.

Artikel 11: Software/Licentie

11.1. Koper kan met gebruiker het afsluiten van een software abonnement overeenkomen In dat geval verstrekt gebruiker aan koper een gebruikslicentie voor het gebruik van de software van gebruiker. De prijs voor de gebruikslicentie komen partijen in de Overeenkomst overeen. Het is koper niet toegestaan de software te veranderen, aan derden ter beschikking te stellen, aan derden te (doen) verhuren, te (doen) leasen, in gebruik te (doen) geven, te herdistribueren, openbaar te maken of in sublicentie te geven.

Gebruiker zal het onderhoud, de technische ondersteuning of andere ondersteuning te leveren, tenzij anders overeengekomen. Gebruiker is bevoegd de software te verbeteren of aan te passen. Koper is gerechtigd eventuele updates te installeren.

11.2. Behalve waar en uitsluitend in zoverre als dat is toegestaan krachtens de overeengekomen gebruikslicentie of door de toepasselijke wetgeving, is het koper niet toegestaan de software of de broncode van de software geheel of gedeeltelijk te kopiëren, te decompileren, aan reverse engineering te onderwerpen, te disassembleren of aan te passen of van de software of gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren.

11.3 Koper is zelf verantwoordelijk voor het installeren van de software en de ingebruikname daarvan. Koper is verplicht regelmatig backups van zijn gegevens te maken en zijn computersystemen te beveiligen tegen onbevoegden.

11.4. Koper stemt ermee in dat gebruiker technische gegevens mogen verzamelen en gebruiken die worden verzameld als onderdeel van de aan koper verleende ondersteuningsdiensten die betrekking hebben op de software. Gebruiker garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid van apps, cloudservice en/of de software.

11.5. De gebruikslicentie is van kracht totdat deze wordt beëindigd. De rechten van koper vervallen, als koper, nadat hij door gebruiker schriftelijke in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, niet voldoet aan een of meer van de voorwaarden van de overeenkomst. Na beëindiging van de gebruikslicentie is het koper niet meer toegestaan gebruik van de software te maken.

Artikel 12: Vergoeding voor software/licentie

12.1 Koper is voor het gebruik van de software/licentie een vergoeding verschuldigd. De hoogte van de vergoeding wordt door partijen in de Overeenkomst vastgelegd. De vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.

Artikel 13: Intellectueel eigendomsrecht

13.1 Het auteursrecht, handelsnaam, beeldmerk en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door gebruiker ter beschikking gestelde software, alle documentatie en alle wijzigingen daarvan zijn en blijven ten alle tijden het volledige en uitsluitende eigendom van gebruiker.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding

14.1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting jegens gebruiker voldoet, indien koper in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien koper surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem is verleend, indien het bedrijf van koper wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op zaken van koper wordt gelegd, dan wel indien koper onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft gebruiker het recht de nakoming van al zijn verplichtingen jegens koper op te schorten dan wel de overeenkomst met koper, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd de overige rechten van gebruiker, waaronder die tot schadevergoeding.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1. Indien gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

De aansprakelijkheid van gebruiker voor schade van de koper op grond van gebreken in het verkochte of enige andere toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, is beperkt tot de vergoeding van de directe schade aan het gekochte zelf.

15.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend, schade aan andere zaken dan het gekochte, bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, geleden verlies, verlies van mogelijkheden, gemiste besparingen en schade van derden. Verkoper is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de met de leiding van het bedrijf belaste personen. Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor virussen die van buiten af komen. Gebreken aan de software zal gebruiker zo snel mogelijk herstellen. Indien deze gebreken leiden tot gegevensverlies, schade aan computers of netwerken, is gebruiker hiervoor niet aansprakelijk.

15.3 De Verkoper is draagplichtig tot maximaal het schadebedrag dat haar verzekeraar ter zake van dit specifieke geval uitkeert.

15.4 In ieder geval is de aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot maximaal het (factuur)bedrag, dat door gebruiker aan de koper in rekening is gebracht voor de geleverde zaken en/of voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

15.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt doordat de koper niet heeft voldaan aan zijn uit artikel 3.3 voortvloeiende informatieverplichting, tenzij deze schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijkt te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker. Gebruiker is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door koper bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van gebruiker.

Artikel 16: Vrijwaringen

16.1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door gebruiker uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover gebruiker daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 13 niet jegens de koper aansprakelijk is.

Artikel 17: Overmacht

16.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer doch niet uitsluitend verstaan: onweer, oorlog, overstroming, brand, zieke van essentiële werknemers, wanprestatie van derden die door gebruiker bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, werkstakingen.

16.3. In geval van overmacht kan koper geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

16.4. Indien een geval van overmacht leidt tot overschrijding van de overeengekomen datum of termijn, heeft koper het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. Deze ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen aan gebruiker te worden betaald met inachtneming van artikel 7 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 18: Toepasselijk recht en geschillen

18.1 De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.

18.2 Alle rechtsverhoudingen tussen gebruiker en de koper worden beheerst door Nederlands recht. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19: Vindplaats

19.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op www.voorwaarden.net

19.2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Close
© Copyright 2015-2023 Equinem B.V.
ADDRESS: Viekerlaan 42, Enschede, Overijssel, 7531HS, NL | TEL: +31 6 31 32 82 62 | EMAIL: info-at-equinem-dot-com.
Company No. | VAT No. | Business hours are Local Time is 20:19 (Europe/Amsterdam)
EquineM Online Stable Management Rated 5 / 5 based on 6 reviews. | Review Us